المان های شهری

المان های شهری

گروه آشانه با کسب اعتبار بازار وارائه 15 سال رزومه درخشان در صنعت عمران و معماری کشور و همکاری متعدد باسازمانها و ارگانهای کشوری در گامی جدید فعالیت خود را در زمینه طراحی المانهای فضای شهری با رویکرد مهندسی و خلق آثار شاخص با سازمان زیباسازی شهر تهران و شهرداری برخی مناطق توسعه داده است. هدف ما خلق المانهای شهری در جهت ایجاد حس شادابی وخدمت عمومی به هموطنان و کارفرمایان عزیز میباشد.