اداری

اداری

گروه آشانه ازسال 1397 با بکار گیری تیم فنی و اجرایی اختصاصی خود، با شناخت و آگاهی ازبازار هدف و مصرف کننده اقدام به تجهیز کارگاه طرح وساخت تجهیزات اداری ازجمله (میز، کمد ، استند و…) نموده است . عدم توجه بسیاری ازتولید کنندگان غیر حرفه ای و توجه بیشتر آنها به تولید سری این تجهیزات و همچنین عدم توجه به اصول معماری و زیبایی شناختی ایشان ، ما را بر آن داشت تا نسبت به ازبین بردن کاستی های موجود در این بخش وارد بازار تولید گردیم تا بتوانیم خدمات مهندسی و مشاوره ای در این بخش به کارفرمایان ارائه دهیم. هدف ما طراحی و ساخت اصولی و اختصاصی تجهیزات با در نظرگرفتن سبک معماری و تامین نیازهای کارفرمایان میباشد.